සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 02

සසුන් පිය සටහන් 

"අප සියල්ලන්ම 
ආලෝකයේ සහ 
අඳුරේ 
සංකීර්ණ 
සංයෝජනයක් බව 
සරලව පිළිගත හැකිය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!