ප්‍රේමාන්විත කුටුම්භය - 14 වන කොටස

කිතුනු අපේ අත්තිවාරම කුමක් ද?

#rvasinhala #reflection #signislanka #jesuslove #srilankanyouth #srilankancatholic #catholic #family #affairs #love #faith #jesusisalwayswithus #jesusourking