ප්‍රේමාන්විත කුටුම්භය - 13 වන කොටස

එකම දෙවියන්ට පමණක් ද ඔබ වන්දනා කරන්නේ

#rvasinhala #reflection #signislanka #jesuslove #srilankanyouth #srilankancatholic #catholic #family #affairs #love #faith #jesusisalwayswithus #jesusourking