ප්‍රේමාන්විත කුටුම්භය - 12 වන කොටස

ඔබ සූදානම් විය යුත්තේ කුමක් සඳහා ද?

#rvasinhala #reflection #signislanka #jesuslove #srilankanyouth #srilankancatholic #catholic #family #affairs #love #faith #jesusisalwayswithus #jesusourking