ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමාගේ පාස්කු ඉරිදා දහවල් "වතිකාන නගරය සහ ලෝකය" ආශීර්වාද කිරීමෙහි විශේෂ අවස්ථා.

ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමාගේ පාස්කු ඉරිදා දහවල් "වතිකාන නගරය සහ ලෝකය" ආශීර්වාද කිරීමෙහි විශේෂ අවස්ථා.
"ස්වාමීන් වහන්සේ මරණය මැද ජීවන මාවතත්, යුද්ධය මැද සාමයත්, වෛරය මධ්‍යයේ සංහිඳියාවත්, සතුරුකම් මධ්‍යයේ සහෝදරත්වයත් විවෘත කරන සේක."

#PopeFrancis #General Audience #Peace #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!