සසුන් පිය සටහන් 2024 මාර්තු 29

සසුන් පිය සටහන් 

“ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ
රහස ආදරයයි.
නපුර නිසා ඇති වූ
හිස් අවකාශය
පිරවිය හැක්කේ
එම ආදරයට පමණකි. ”
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!