සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 16

සසුන් පිය සටහන් 

“සංක්‍රමණය 
ක්‍රිස්තියානි ධර්මයට 
තර්ජනයක් නොවේ, 
එය එසේ යැයි 
කියා ගැනීමෙන් 
ප්‍රයෝජන ලබන අයගේ 
සිත් තුළ පවතින දෙයකි.”
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!