සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 06

සසුන් පිය සටහන් 

"සොබාදහමට එරෙහි 
අපරාධයක් 
අපටම එරෙහි 
අපරාධයක් වන අතර 
දෙවියන් වහන්සේට 
එරෙහි පාපයකි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!