සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 04

සසුන් පිය සටහන් 

“නිවස යනු 
ඇදහිල්ලේ අලංකාරය 
අගය කිරීමට, 
යාච්ඤා කිරීමට සහ 
අපගේ අසල්වැසියාට 
සේවය කිරීමට 
ඉගෙන ගන්නා ස්ථානයයි.
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!