සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි 01

සසුන් පිය සටහන් 

"තම නිර්දෝෂී බව 
ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 
අන් අයගේ වරද 
සිහිපත් කිරීමේ 
විශාල අනතුරක් තිබේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!