සසුන් පිය සටහන් 2024 ජුනි

සසුන් පිය සටහන් 

"වර්තමාන ප්‍රශ්නවලට 
විසඳුම අන් අය බියෙන් 
වලක්වාලීම යැයි 
අප සිතන්නේ නම් 
සම්මතයන් ප්‍රමාණවත් 
නොවනු ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!