සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 19

සසුන් පිය සටහන් 

"අද මම 
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහ 
සභාවේ නාමයෙන් 
ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ  
දයාවන්ත වීම තුළ 
කිසිදා වෙහෙසට 
පත් නොවන ලෙසයි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!