සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 08

සසුන් පිය සටහන් 

"සභාව නිදහසේ ලබා දී ඇති 
දයාවේ ස්ථානයක් විය යුතුය, 
එහිදී සෑම කෙනෙකුටම පිළිගැනීමට, 
ආදරය කිරීමට, සමාව දීමට සහ 
ශුභාරංචියේ යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට 
දිරිගැන්වීමට හැකිය."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!