සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 07

සසුන් පිය සටහන් 

"දිළිඳු බවට පත් වූ, සෑම විටම දුප්පතුන්ට සහ 
බැහැර වූවන්ට සමීප වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි 
අපගේ ඇදහිල්ල, 
සමාජයේ වඩාත්ම නොසලකා හරින ලද 
සාමාජිකයින්ගේ ඒකාග්‍ර සංවර්ධනය සඳහා 
අපගේ සැලකිල්ලේ පදනමයි."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!