සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 06

සසුන් පිය සටහන් 

"අපි විශ්වාසයෙන් තොරව 
යමක් ආරම්භ කළහොත්, 
දැනටමත් සටනෙන් 
අඩක් පරාජය වී ඇති අතර 
අප අපගේ දක්ෂතා 
වළලා දමා ඇත."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!