සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 05

සසුන් පිය සටහන් 

“දූෂිත මිනිසා යනු 
පව් කරන නමුත් 
පසුතැවිලි නොවන, 
කිතුනුවකු ලෙස 
පෙනී සිටින තැනැත්තා ය."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!