සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 04

සසුන් පිය සටහන් 

“උත්ථානවූ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ට 
ඔබේ ජීවිතයට ඇතුළු වීමට ඉඩ දෙන්න.
එතුමන්ව විශ්වාසයෙන් 
මිතුරෙකු ලෙස පිළිගන්න: 
එතුමන් ජීවිතයයි! 
මෙතෙක් ඔබ එතුමන්ව 
දුරින් තබා ඇත්නම්, 
එතුමන්ට ලංවන්න. 
එතුමන් ඔබව විවෘත දෑතින් පිළිගනු ඇත."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!