සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 03

සසුන් පිය සටහන් 

“පාපොච්චාරණය අසන්නන්ට 
 මා පවසන්නේ: 
කතා කරන්න, 
ඉවසීමෙන් සවන් දෙන්න, 
සියල්ලටම වඩා 
දෙවියන් වහන්සේ 
ඔවුන්ට ප්‍රේම කරන බව 
මිනිසුන්ට පවසන්න."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!