සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 02

සසුන් පිය සටහන් 

“මිනිස්සු 
තමන්ට 
ඇහුම්කන් දෙන්න 
කෙනෙක් සොයති. 
ඔවුන්ගේ දුෂ්කරතාවලට 
සවන් දීමට 
කාලය ලබා දීමට 
කැමති කෙනෙක් වන්න.
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!