සසුන් පිය සටහන් 2024 අප්‍රේල් 01

සසුන් පිය සටහන් 

"සියලුම
සුහදශීලී 
පිරිමින් සහ
කාන්තාවන්
සාමය රඳවා ගැනීමේ
කාර්යයට බැඳී සිටිති."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!