මිහිතලයට මොහොතක්

එංගලන්තයේ "කිව්" උද්‍යානය පරදවන අපේ පේරාදෙණිය උද්‍යානය අද දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ නෙත් - සිත් පිනවන පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය ආරම්භ වන්නේ කෝපි සහ කුරුදු තවාන් සැකසීමට බව ඔබ දැන සිටියාද? ඒ සඳහා මූලිකත්වය ගත් "ඇලෙක්සැන්ඩර් මූන්" නම් උද්භිද විද්‍යාඥයා මොනවාද කළේ ?

#rvasinhala #reflection #signislanka #savlbard #environments #novay #seeds #forest #protectforest #protect #lovetonature #natureloversgallery #peradeniyagarden #botanicalgarden #peradeniya #loodonkewgarden #london #naturebeauty #natureforest #protectnature

Add new comment

11 + 4 =