මිහිතලයට මොහොතක් - ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර වර්ගීකරණයන් සහ එයට අයත් වනාන්තර ගැන ඔබ නොදත් කරුණු පිළිබඳ අද වැඩසටහන තුළින් ඔබ වෙත....

#rvasinhala #bulathhapaya #srilankanfish #fishing #reflection #signislanka #savlbard #environments #novay #seeds #forest #protectforest #protect #lovetonature #natureloversgallery #water #ocean #drinkingwater #waterpollution #adishambunglow #nature #haputale #nuwaraeliya #shark #ocean #beautybeach #crocodile #zealandia #continent #camel #dessert #pletiesfish #fishing #dolphinefish #guava #srilankanfruit #weather #hot #srilankanweather #cockroach #rubbertree #tree #tire #environment #pigeon #peace #holyspirit #srilankanforest #forest