තෙල් කරවලා - මිහිතලයට මොහොතක්

තෙල් කරවලා නම් සර්පයාගේ දෂ්ටනයට පුද්ගලයකු ලක්වූ විට ඒ විෂ මඟින් මිනිස් සිරුරේ ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය ව්‍යාකූල කරනු ලබනවා. ඉතින් ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන උග්‍ර විෂ සහිත සර්පයා වන තෙල් කරවලා පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු ම කරුණු කාරණා අද මිහිතලයට මොහොතක් තුළින් මෙසේ දිගහැරෙන වගයි...

#rvasinhala #reflection #signislanka #savlbard #environments #novay #seeds #forest #protectforest #protect #lovetonature #natureloversgallery #water #ocean #drinkingwater #waterpollution #adishambunglow #nature #haputale #nuwaraeliya #shark #ocean #beautybeach