මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා-මාර්කුස්ගේ ජේසුස් දුක්ප්‍රාප්ති නාට්‍යය

ඔබත් ඇවිත් නරඹන්න.

මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා-මාර්කුස්ගේ ජේසුස් දුක්ප්‍රාප්ති නාට්‍යය

මාර්තු 23, 24 ප.ව. 3.30, ප.ව. 6.30 

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලීය ශ්‍රී ධර්මාලෝක ශාලාවේ දී

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ නාට්‍ය, සිනමා හා රූපවාහීනී අධ්‍යයනාංශයේ නිර්මාණයක්