පාස්කු සමය

පාස්කු සමය

පාස්කු සමය පාස්කු ඉරිදායින් ආරම්භ වේ. පාස්කු ඉරිදා ක්‍රිස්තෝත්ථාන මංගල මහෝත්සවය පවත්වන අතර එය ජනවන්දනා වසරේ ප්‍රධානතම හා ප්‍රථම මංගලෝත්සවය වේ. පාස්කු සමය උත්ථාන සමය ලෙස ද හඳුන්වයි.

පාස්කු ඉරිදායින් දින 40කට පසු ව ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහන මංගලෝත්සවය පවත්වයි. ස්වර්ගාරෝහන මංගලෝත්සවයෙන් දින 10කට පසු ව ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගලෝත්සවය (පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යය) පවත්වයි. පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යයෙන් පාස්කු සමය නිම වේ.

උත්ථාන සමය තුළ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ උත්ථානය, ඔවුන් වහන්සේගේ දර්ශනය වීම්, ඔවුන් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහනය හා පෙන්තකොස්තය (ශුද්ධාත්ම ආගමනය) සිහිපත් කරයි.

#Easter #HappyEaster

#RVASinhala