දුබලයන් ප්‍රබලයන් කරන දෙවිඳාණෝ

~God does not call the qualified, He qualifies the called.~

~දෙවිඳාණෝ මිනිසුන්ගේ තරාතිරම් නොබලා දුබලයන් තෝරාගෙන ඔවුන් ප්‍රබලයන් කරන සේක.~

පේදුරු වහා කිපෙන්නෙකි.

ආබ්‍රහම් මහල්ලෙකි.

ජාකොබ් රැවටිලිකාරයෙක් විය.

දාවිත්ට අනියම් සම්බන්ධයක් තිබිණි.

ජෝනා දෙවිඳුන් වෙතින් පලා ගියේය.

මෝසෙස් ගොත ගැසුවේය.

එලියා ආතතියෙන් පෙළුණු කෙනෙකි.

සාරා නොඉවසිලිමත් විය.

තෝමස් සැකකරන පුද්ගලයෙක් විය.

මාර්තා නොසන්සුන් වූ තැනැත්තියකි.

සකේවුස් මිටි පුද්ගලයෙකි.

පාවුළු ක්‍රිස්තු පීඩකයෙකි.

නමුත් මේ සැමට පොදු වූ එක් දෙයක් ඔබ හඳුනගත්තාද?

ඔවුන්ගේ අතීතය දුර්වලකම් අඩුපාඩු වලින් පිරී තිබුනත්, දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව තෝරාගෙන ඇත.

දෙවිඳාණෝ මිනිසුන්ගේ තරාතිරම් නොබලා දුබලයන් තෝරාගෙන ඔවුන් ප්‍රබලයන් කරන සේක.

#GodCalls #Called

#RVASinhala