දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මැයි 25

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 10 : 13 - 366

" සමිඳුනි, මාගේ යැදුම ඔබ ඉදිරියෙහි සුවඳ දුමක් මෙන් වේවා!. "

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!