දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මාර්තු 19

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 09 : 01 - 41 "සමිඳාණෝ මා එඬේරාණෝය. මට හිඟයක් නොවන්නේ ය...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

6 + 4 =