දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 අප්‍රේල් 20

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 06 : 60 - 69

" සමිඳුන් මා හට කළ යහපත්කම් ගැන මම එතුමන්ට කුමක් පුදම් ද? ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!