දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 22

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 03 : 22 - 30 "

මාගේ විශ්වාසවන්තකම හා කරුණාව ඔහු සමග වන්නේ ය ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!