දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මාර්තු 15

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 07 : 01 - 30 " සමිඳාණෝ, බිඳුනු සිත් ඇත්තන්ට ළං ව සිටින සේක ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!