දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 23
අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 03 : 31 - 35 "

ප්‍රතාපවත් මහා නිරිදාණෝ සව් බලැති සමිඳාණෝමය ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!