දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මාර්තු 13

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 05 : 17 - 30 " සමිඳාණෝ දයාවන්තය. අනුකම්පාවෙන් පූර්ණ ය ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!