දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මාර්තු 12

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 05 : 01 - 16 " සව් බලැති සමිඳාණෝ අප සමඟ ය. එතුමාණෝ අපේ රැකවරණය ය ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!