දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මාර්තු 11

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 04 : 43 - 54

" මාගේ සමිඳුනි, ඔබ මා මිදූ නිසා ඔබට තුති පුදමි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!