දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 13

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 02 : 13 - 17 " සමිඳුනි, ඔබේ බල පරාක්‍රමය අපි වර්ණනා කරන්නෙමු ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!