දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජනවාරි 14

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 01 : 35 - 42 " මාගේ දෙවියනි, ඔබේ කැමැත්තට මම ප්‍රිය කරමි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!