දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 07

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 07 : 14 - 23 " දැහැමියන්ගේ මුවින් නැණ නුවණ නික්මෙයි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!