දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 09

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 07 : 31 - 37 " ඔබගේ දෙවි සමිඳණෝ මම ය. මට සවන් දෙන්න ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!