දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 11

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 01 : 40 - 45 " සමිඳුනි, මාගේ කරදරවල දී ඔබ මා ප්‍රීතියෙන් පුරවන සේක ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!