දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 12

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 08 : 11 - 13 " සමිඳුනි, මා ජීවත් වන පිණිස මට අනුකම්පා කළ මැනව ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!