දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 සැප්තැම්බර් 18

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ලූක් 07 : 01 - 10 "ස්වාමිනි, ඔබ මාගේ අයදීමට සවන් දුන් සේක. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ! ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

14 + 2 =