දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 සැප්තැම්බර් 12

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ලූක් 06 : 12 - 19 " සමිඳාණෝ සියල්ලන්ට කරුණාව පෙන්වන සේක ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 5 =