දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 13

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 08 : 14 - 21 " සමිඳුනි, ඔබ උවදෙස් දුන් මිනිසා භාග්‍යවන්තයෙකි ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!