දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 පෙබරවාරි 18

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 01 : 12 - 15 "

සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේගේ මාවත් මට පැහැදිළි කළ මැනව ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!