දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මැයි 30

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 10 : 28 - 31 "මට කීකරු වන සෑම දෙන ම ගළවා ගන්නෙමි ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

4 + 10 =