දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මැයි 29

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 10 : 17 - 27 "ධර්මිෂ්ඨයෙනි, සමිදාණන් කෙරේ ප්‍රීති වී උදන් අනන්න ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

5 + 8 =