දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 මාර්තු 03

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම

ජොහාන් 02 : 13 - 25 " සමිඳුනි, සදාතන ජිවීතයේ වචන ඇත්තේ ඔබ වහන්සේ වෙතය ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!