දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මැයි 28

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 17 : 11 - 19 "සමිඳුනි, ඔබගේ ස්ප්‍රීතුව එවා පෘථිවියේ පෙනුම අළුත් කර වදාළ මැනව ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

8 + 3 =