දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මැයි 27

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 21 : 20 - 25 "අහෝ සමිඳුනි, දැහැමි අය ඔබේ මුහුන දකින්නෝ ය ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

3 + 0 =